3 ـ 1 مطالعات ساختار طبیعی ناحیه مورد مطالعه….52
3 ـ 1 ـ 1 موقعیت جغرافیایی شهر محلات …………………………………………………………… 52
3 ـ 1 ـ 2 بررسی ویژ گی های طبیعی شهر محلات ………………………………………………… 53
3 ـ 1 ـ 3 زمین شناسی ……………………………………………………………………………………… 53
3 ـ 1 ـ 4 توپوگرافی…….56
3 ـ 1 ـ 5 اقلیم ( آب و هوا ) …….58
3 ـ 1 ـ 6 درجه حرارت …….58
3 ـ 1 ـ 7 ریزش های جوی ( بارندگی ) ……60
3 ـ 1 ـ 8 رطوبت نسبی …….61
3 ـ 1 ـ9 منابع آب ـ هیدرولوژی ………………………………………………………………………… 63
3 ـ 1 ـ 10 خاک …………………………………………………………………………………………….. 65
3 ـ 2 مطالعات ساختار اجتماعی ـ فرهنگی و سیاسی ناحیه مورد مطالعه ……………………….. 67
3 ـ 2 ـ 1 وجه تسمیه و سوابق تاریخی ………………………………………………………………… 67
3 ـ 2 ـ 2 تعداد و تراکم جمعیت……..67
3 ـ 2 ـ 3 ساخت جنسی و سنی جمعیت ………………………………………………………………. 68
3 ـ 2 ـ 4 تعداد و بعد خانوار…….69
3 ـ 2 ـ 5 سواد ……70
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نمونه های آماری مختلف
عنوان صفحه
4 ـ 1 یافته های حاصل از ویژگی های نمونه های آماری…74
4 ـ 1 ـ 1 خصوصیات فردی پاسخگویان………………………………………………………………………..74
4 ـ 1 ـ 1 ـ 1 وضعیت سنی پاسخگویان ………………………………………………………………. 75
4 ـ 1 ـ 1 ـ 2 وضعیت سواد پاسخگویان ……………………………………………………………… 76
4 ـ 1 ـ 1 ـ 3 وضعیت تأهل پاسخگویان ……………………………………………………………… 78
4 ـ 1 ـ 1 ـ 4 بررسی دیدگاه گردشگران ………………………………………………………………. 78
4 ـ 1 ـ 1 ـ 5 رسانه های ارتباط جمعی ………………………………………………………………….79
4 ـ 1 ـ 1 ـ 6 آداب و رسوم و سنت های مردم ……………………………………………………… 81
4 ـ 1 ـ 1 ـ 7 ویژگی های معماری ……………………………………………………………………… 82
4 ـ 1 ـ 1 ـ 8 بررسی امکانات رفاهی …………………………………………………………………… 83
4 ـ 1 ـ 1 ـ 9 انتخاب شهر محلات برای گردشگری ………………………………………………… 87
4 ـ 1 ـ 1 ـ 10نمایشگاه گل و گیاه ………………………………………………………………………. 87
4 ـ 1 ـ 1 ـ 11 بررسی سطح کیفی نمایشگاه گل و گیاه زینتی …………………………………….. 89
4 ـ 1 ـ 1 ـ 12 اشتغالزایی و ایجاد فرصت های شغلی ………………………………………….. 91
4 ـ 1 ـ 1 ـ 13 بازدید دوباره از شهر محلات ………………………………………………………. 92
4 ـ 1 ـ 2 بررسی وضعیت تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی در شهر محلات …………… 93
4 ـ 1 ـ 2 ـ 1 مشخصات فردی و حرفه ایی تولیدکنندگان ………………………………………. 93
4 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 1سواد ………………………………………………………………………………………………..93
4 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 1 مقطع تحصیلی ………………………………………………………………………. 95
4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 سن …………………………………………………………………………………….. 95
4 ـ 1 ـ 2 ـ 2 سابقه کار در تولید گل و گیاهان زینتی ……………………………………………… 96
4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 مشاوره گرفتن در انجام فعالیت های مربوط به تولید گل و گیاهان زینتی…… 97
4 ـ 1 ـ 2 ـ 4 دلائل اشتغال ب تولید گل و گیاهان زینتی …………………………………………. 98
4 ـ 1 ـ 2 ـ 5 آشنایی با استانداردهای بهداشتی گل و گیاهان زینتی …………………………….. 99
4 ـ 1 ـ 2 ـ 6 صادرات محصول ………………………………………………………………………… 100
4 ـ 1 ـ 2 ـ 7 مشکلات بکارگیری کودها و سموم شیمیایی ………………………………………. 101
4 ـ 1 ـ 2 ـ 8 بازدید کارشناسان و متخصصان مدیریت جهادکشاورزی از گلخانه …………… 102
4 ـ 1 ـ 2 ـ 9 اطلاع از تحقیقات در زمینه گل و گیاهان زینتی در استان مرکزی ……………… 104
4 ـ 1 ـ 2 ـ 10 نتیجه فعالیت مرکز تحقیقات گل و گیاه و تأثیر آن در توسعه کمی و
کیفی تولیدات گل و گیاهان زینتی در استان مرکزی …………………………………………… 105
4 ـ 1 ـ 2 ـ 11 مشکلات در دریافت وام بانکی ………………………………………………… 106
4 ـ 1 ـ 2 ـ 12 میزان توجه برنامه ریزان کشور به توسعه تولید گل و گیاهان زینتی ……… 106
4 ـ 1 ـ 2 ـ 13 میزان دسترسی به واریته های بذور و پیازهای مناسب برای کشت ……… 107
4 ـ 1 ـ 2 ـ 14 استفاده از سیستم های جدید برای تجهیز گلخانه …………………………… 108
4 ـ 1 ـ 2 ـ 15 مشکلات تولید گل و گیاهان زینتی از نظر گلکاران و تولید کنندگان …….110
4 ـ 1 ـ 2 ـ 16 تولید گل و گیاهان زینتی به عنوان شغل اصلی ………………………………. 111
4 ـ 1 ـ 2 ـ 17 وضعیت مالکیت اراضی …………………………………………………………… 113
4 ـ 1 ـ 2 ـ 18 مسائل و تنگناهای اساسی تولید گل و گیاهان زینتی ………………………… 114
4 ـ 1 ـ 2 ـ 19 استاندارد نبودن غالب گلخانه های کشور ………………………………………. 115
4 ـ 1 ـ 2 ـ 20 گرانی وسائل و تجهیزات گلخانه های استاندارد ………………………………. 116
4 ـ 1 ـ 2 ـ 21 ضعف توانائی های علمی و تجربی تولیدکنندگان برای تولید بموقع گل و
گیاهان زینتی از طریق کنترل زمان کشت و متغیرهای محیط گلخانه …………………………. 117
4 ـ 1 ـ 2 ـ 22 ضعف مدیریت در تولید گل و گیاهان زینتی …………………………………. 119
4 ـ 1 ـ 2 ـ 23 بالا بودن هزینه های تولید نسبت به درآمدهای حاصله ……………………… 120
4 ـ 1 ـ 2 ـ 24 ناآگاهی تولیدکنندگان از شیوه های بازایابی نوین …………………………….. 121
4 ـ 1 ـ 2 ـ 25 نبود استانداردهای آموزشی مناسب برای تولیدکنندگان یه منظور تولید گل
و گیاهان زینتی صادراتی متناسب با سلیقه مردم کشورهای خریدار …………………………. 122
4 ـ 1 ـ 2 ـ 26 نبود کارشناسی مستمر برفعالیت های تولیدکنندگان گل و گیاه زینتی …… 123
4 ـ 1 ـ 2 ـ 27 ضعف برنامه ریزی در شرکت های تعاونی تولیدکنندگان گل و گیاه
زینتی ……………………………………………………………………………………………………….. 124
4 ـ 1 ـ 2 ـ 28 عدم نظارت کافی بر نهاده های مناسب برای تولید گل های مناسب
صادراتی …………………………………………………………………………………………………… 125
4 ـ 1 ـ 2 ـ 29 نامناسب بودن بازار داخلی گل و گیاهان زینتی ………………………………. 126
4 ـ 1 ـ 2 ـ 30 نبودن اساتید و متخصصین کافی برای آموزش کارشناسان و مروجین گل
و گیاهان زینتی …………………………………………………………………………………………… 127
4 ـ 1 ـ 2 ـ 31 ضعف توان مالی تولیدکنندگان برای اصلاح روش های تولید …………….. 128
4 ـ 1 ـ 2 ـ 32 تأثیر پرورش گل و گیاه بر رونق گردشگری شهر محلات از نظر تولید
ـ کنندگان و گلکاران …………………………………………………………………………………… 129
4 ـ 1 ـ 2 ـ 33 تأثیر پرورش گل و گیاهان زینتی بر اشتغالزائی از نظر گلکاران …………. 130
4 ـ 1 ـ 2 ـ 34 مسائل و تنگناهای تولید گل و گیاهان زینتی از نظر کارشناسان ، مسئولین
ومتخصصین ……………………………………………………………………………………………. 131
4 ـ 3 جاذبه های گردشگری شهر محلات ………………………………………………………. 132
4 ـ 3 ـ 1 جاذبه های طبیعی ………………………………………………………………………….. 133
4 ـ 3 ـ 1 ـ 1 پارک سرچشمه ……………………………………………………………………….. 133
4 ـ 3 ـ 1 ـ 2 مجتمع گلخانه ایی شهر محلات …………………………………………………… 135
4 ـ 3 ـ 1 ـ 3 آبگرم محلات …………………………………………………………………………. 136
4 ـ 3 ـ 1 ـ 4 کوچه باغ پولگان ……………………………………………………………………… 138
4 ـ 3 ـ 1 ـ 5 چنار 1150 ساله ………………………………………………………………………. 139
4 ـ 3 ـ 1 ـ 6 باغ های پرورش گل …………………………………………………………………. 140
4 ـ 3 ـ 1 ـ 7 باغ لاله ها …………………………………………………………………………… 141
4 ـ 3 ـ 2 آثار باستانی …………………………………………………………………………………… 143
4 ـ 3 ـ 2 ـ 1 آتشکده آتشکوه ………………………………………………………………………… 143
4 ـ 3 ـ 2 ـ 2 قلعه جمشیدی ………………………………………………………………………….. 145
4 ـ 3 ـ 2 ـ 3 اتشکده باستانی خورهه ……………………………………………………………….. 146
فصل پنجم : آزمون فرضیه ها ، نتیجه گیری و ارئه راهکارها
عنوان صفحه
5 ـ 1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 150
5 ـ 2 آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………… 150
5 ـ 2 ـ 1 آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………. 150
5 ـ 2 ـ 2 آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………. 151
5 ـ 3 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………. 152
5 ـ 4 ارائه پیشنهادات و ارائه راهکارها …………………………………………………………………. 153
5 ـ 5 منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………….. 155
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………. 159
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول( 3 ـ 1 ): مشخصات ایستگاه سینوپتیک خمین…58
جدول( 3 ـ 2) : معدل 5 ساله حداقل درجه حرارت ایستاه سینوپتیک ………………………………..58
جدول (3 ـ 3) : معدل 5 ساله حداکثر درجه حرارت ایستگاه سینوپتیک … 59
جدول( 3-4) : مجموع 5 ساله بارندگی در ایستگاه خمین ( 2005 ـ 2001 )…60
جدول(3-5): حداکثر رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک خمین ( 2005 ـ 2001 )..61
جدول (3-6): حداقل رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک خمین ( 2005 ـ 2001 )…62
جدول(3 ـ 7) : تعداد جمعیت شهرستان محلات به تفکیک ..68
جدول (3 ـ 8 ): تعداد و بعد خانوار در شهرستان محلات.69
جدول (3 ـ 9) : وضعیت سواد شهر محلات71
جدول (4-1) : مشخصات جامعه آماری بر اساس جنس افراد پاسخگو74
جدول (4-2) : مشخصات جامعه آماری بر اساس سن افراد پاسخگو76
جدول (4-3) : مشخصات و جامعه آماری بر اساس میزان تحصیلات افراد پاسخگو77
جدول (4-4) : مشخصات جامعه آماری بر اساس وضعیت تاهل افراد پاسخگو78
جدول (4-5) : تاثیر بناهای فرهنگی و تارخی شهر محلات در جذب گردشگر79
جدول (4-6) : تأثیر اطلاع رسانی رسانه ها در تصمیم گردشگران80
جدول (4-7) : تأثیر آداب و رسوم در جذب گردشگر81
جدول (4-8) : ویژگی های خاص معماری در جذب گردشگر82
جدول (4-9) : ویژگی های خاص معماری در جذب گردشگر83
جدول (4-10) : تاثیر امکانات رفاهی در رضایتمندی گردشگران85
جدول (4-11) : دلایل انتخاب شهر محلات برای گردشگری87
جدول (4-12) : اطلاع گردشگران از برگزاری نمایشگاه های گل و گیاه88
جدول (4-13) : نحوه اشنایی گردشگران با عامل گل و گیاه در شهر محلات89
جدول (4-14) : بررسی سطح کیفی نمایشگاه گل و گیاهان زینتی90
جدول (4-15) : تأثیر پرورش گل و گیاهان زینتی بر رونق گردشگری شهر محلات91
جدول (4-16) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر اشتغالزایی92
جدول (4-17) : بازدید دوباره گردشگران از شهر محلات93
جدول (4-18) : میزان سواد تولیدکنندگان94
جدول (4-19) مقطع تحصیلی تولیدکنندگان گل و گیاه95
جدول (4-20) : سن تولیدکنندگان گل و گیاه96
جدول (4-21) : میزان سابقه تولیدکنندگان در تولید گل و گیاه97
جدول (4-22) : مشاوره گلکاران در فعالیت های مربوط به تولید گل و گیاهان زینتی98
جدول (4-23) : دلایل اشتغال به کار تولیدکنندگان در تولید گل و گیاه99
جدول (4-24) : آشنایی گلکاران با استانداردهای بهداشتی گل و گیاهان زینتی100
جدول (5-25) : زمان صادرات محصول گل و گیاه101
جدول (4-26) : مشکلات بکارگیری کودها و سموم تخصصی102
جدول (4-27) : بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از گلخانه ها103
جدول (4-28) : بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از گلخانه ها103
جدول (4-29) : اطلاع گلکاران از پژوهش های گل و گیاه در استان مرکزی104
جدول (4-30) :تاثیر فعالیت مرکز تحقیقات گل و گیاه در تولیدات گل و گیاه105
جدول (4-31) : مشکلات دریافت تسهیلات بانکی106
جدول (4-32) : توجه برنامه ریزان کشوری به توسعه تولید گل و گیاه107
جدول (4-33) : میزان دسترسی به واریته های مناسب کاشت گل108
جدول (4-34) : تمایل به استفاده از سیستم های جدید برای تجهیز گلخانه109
جدول (4-35) : دلایل عدم به روز رسانی گلخانه های سطح شهر110
جدول (4-36) : مشکلات تولید گل و گیاه از نظر تولیدکنندگان111
جدول (4-37) : تولید گل و گیاه به عنوان شغل اصلی112
جدول (4-38) : شغل دوم تولیدکنندگان گل و گیاه113
جدول (4-39) : وضعیت مالکیت اراضی تولیدکنندگان114
جدول (4-40) : میزان آگاهی تولیدکنندگان از دانش روز برای تولید گل و گیاه115
جدول (4-41) : میزان استاندارد بودن گلخانه های کشور116
جدول (4-42) : گرانی تجهیزات گلخانه های استاندارد117
جدول (4-43) : ضعف تولیدکنندگان برای تولید به موقع محصول118
جدول (4-44) : ضعف مدیریتی در تولید گل و گیاهان زینتی119
جدول (4-45) : بالا بودن هزینه تولید نسبت به درآمد تولید محصول120
جدول (4-46) : ناآگاهی تولید کنندگان از شیوه های بازاریابی نوین121
جدول (4-47) : میزان استانداردهای آموزشی مناسب 122
جدول (4-48) : میزان رضایت از وجود کارشناسی مستمربر فعالیت تولیدکنندگان123
جدول (4-49) : وجود کارشناسی مستمر بر فعالیت تولید گنندگان گل و گیاه124
جدول (4-50) : میزان نظارت بر بر نهاده های مناسب 125
جدول (4-51) : میزان مناسب بودن بازار داخلی گل و گیاهان زینتی126
جدول (4-52) : وجو متخصصین برای آموزش کارشناسان گل و گیاه127
جدول (4-53) : میزان توان مالی تولیدکنندگان برای اصلاح روش های تولید128
جدول (4-54) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر رونق گردشگری129
جدول (4-55) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر اشتغال زایی 130
جدول (4-56) : مسائل تولید گل و گیاه از نظر کارشناسان و مسئولین131
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه 1ـ 1 موقعیت جغرافیایی شهر محلات در کشور ، استان و شهر…..13
نقشه 3 ـ 1 نقشه زمین شناسی محلات ………………………………………………………………… 55
نقشه 3 ـ 2 نقشه توپوگرافی شهر محلات… 57
نقشه 3 ـ 3 نقشه آب و هیدرولوژی …………………………………………………………………….. 64
نقشه 3 ـ 4 نقشه خاک ………………………………………………………………………………………. 66
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (3 ـ 1) : معدل 5 ساله حداقل درجه حرارت ایستگاه سینوپتیک 59
نمودار (3 ـ 2) : معدل 5 ساله حداکثر درجه حرارت ایستگاه سینوپتیک 60
نمودار (3-3) : مجموع 5 ساله بارندگی در ایستگاه خمین ( 2005 ـ 2001 )61
نمودار (3-4) : حداکثر رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک خمین ( 2005 ـ 2001 )62
نمودار ( 3-5) : حداقل رطوبت نسبی ایستگاهه سینوپتیک خمین ( 2005 ـ 2001 )63
نمودار (3 ـ 6) : تعداد جمعیت شهرستان محلات68
نمودار(3 ـ 7) : تعداد خانوار در شهر محلات70
نمودار (3 ـ 8) : بعد خانوار درشهر محلات 70
نمودار (3 ـ 9) : جمعیت باسواد شهر محلات71
نمودار (3 ـ10) : درصد باسواد شهر محلات72
نمودار (4ـ1) : مشخصات جامعه اماری براساس جنس افراد پاسخگو75
نمودار (4ـ2) : مشخصات جامعه آماری بر اساس سن افراد پاسخگو76
نمودار (4ـ3) : مشخصات و جامعه آماری بر اساس میزان تحصیلات افراد پاسخگو77
نمودار (4ـ4) : مشخصات جامعه آماری بر اساس وضعیت تاهل افراد پاسخگو78
نمودار (4-5) : تاثیر بناهای فرهنگی و تارخی شهر محلات در جذب گردشگر79
نمودار (4-6) : تأثیر اطلاع رسانی رسانه های ارتباط جمعی در تصمیم گردشگران80
نمودار (4-7) : تأثیر آداب و رسوم در جذب گردشگر81
نمودار (4-8) : ویژگی های خاص معماری در جذب گردشگر82
نمودار (4-9) : ویژگی های خاص معماری در جذب گردشگر83
نمودار (4-10) : تاثیر امکانات رفاهی در رضایتمندی گردشگران86
نمودار (4-11) : دلایل انتخاب شهر محلات برای گردشگری87
نمودار (4-12) : اطلاع گردشگران از برگزاری نمایشگاه های گل و گیاه88
نمودار (4-13) : نحوه اشنایی گردشگران با عامل گل و گیاه در شهر محلات89
نمودار (4-14) : بررسی سطح کیفی نمایشگاه گل و گیاهان زینتی90
نمودار (4-15) : تأثیر پرورش گل و گیاهان زینتی بر رونق گردشگری شهر محلات91
نمودار (4-16) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر اشتغالزایی92
نمودار (4-17) : بازدید دوباره گردشگران از شهر محلات93
نمودار (4-18) : میزان سواد تولیدکنندگان94
نمودار (4-19) : مقطع تحصیلی تولیدکنندگان گل و گیاه95
نمودار (4-20) : سن تولیدکنندگان گل و گیاه96
نمودار (4-21) : میزان سابقه کار تولیدکنندگان در تولید گل و گیاه97
نمودار (4-22) : مشاوره گلکاران در فعالیت های مربوط به تولید گل و گیاهان زینتی98
نمودار (4-23) : دلایل اشتغال به کار تولیدکنندگان در تولید گل و گیاه99
نمودار (4-24) : آشنایی گلکاران با استانداردهای بهداشتی گل و گیاهان زینتی100
نمودار (4-25) :زمان صادرات محصول گل و گیاه101
نمودار (4-26) : مشکلات بکارگیری کودها و سموم تخصصی102
نمودار (4-27) : بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از گلخانه ها103
نمودار (4-28) : بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از گلخانه ها104
نمودار (4-29) : اطلاع گلکاران از پژوهش های گل و گیاه در استان مرکزی104
نمودار (4-30) : تاثیر فعالیت مرکز تحقیقات گل و گیاه در تولیدات گل و گیاه105
نمودار (4-31) : مشکلات دریافت تسهیلات بانکی106
نمودار (5-32) : توجه برنامه ریزان کشوری به توسعه تولید گل و گیاه107
نمودار (4-33) : میزان دسترسی به واریته های مناسب کاشت گل108
نمودار (4-34) : تمایل به استفاده از سیستم های جدید برای تجهیز گلخانه109
نمودار (4-35) : دلایل عدم به روز رسانی گلخانه های سطح شهر110
نمودار (4-36) : مشکلات تولید گل و گیاه از نظر تولیدکنندگان111
نمودار (4-37) : تولید گل و گیاه به عنوان شغل اصلی112
نمودار (4-38) : شغل دوم تولیدکنندگان گل و گیاه113
نمودار (4-39) : وضعیت مالکیت اراضی تولیدکنندگان114
نمودار (4-40) : میزان آگاهی تولیدکنندگان از دانش روز برای تولید گل و گیاه115
نمودار (4-41) : میزان استاندارد بودن گلخانه های کشور116
نمودار (4-42) : گرانی تجهیزات گلخانه های استاندارد117
نمودار (4-43) : ضعف تولیدکنندگان برای تولید به موقع محصول 118
نمودار (4-44) : ضعف مدیریتی در تولید گل و گیاهان زینتی119
نمودار (4-45) : بالا بودن هزینه تولید نسبت به درآمد تولید محصول120
نمودار (4-46) : ناآگاهی تولید کنندگان از شیوه های بازاریابی نوین121
نمودار (4-47) : میزان استانداردهای آموزشی مناسب 122
نمودار شماره (4-48) : میزان رضایت از وجود کارشناسی مستمربر فعالیت تولیدکنندگان123
نمودار (4-49) : وجود کارشناسی مستمر بر فعالیت تولید گنندگان گل و گیاه124
نمودار (4-50) : میزان نظارت بر بر نهاده های مناسب 125
نمودار (4-51) : میزان مناسب بودن بازار داخلی گل و گیاهان زینتی126
نمودار (4-52) : وجو متخصصین برای آموزش کارشناسان گل و گیاه127
نمودار (4-53) : میزان توان مالی تولیدکنندگان برای اصلاح روش های تولید128
نمودار (4-54) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر رونق گردشگری 129
نمودار (4-55) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر اشتغال زایی 130
نمودار (4-56) : مسائل تولید گل و گیاه از نظر کارشناسان و مسئولین131
فهرست عکسها
عنوان صفحه
عکس 1 سرچشمه محلات 134
عکس 2 سرچشمه محلات 134
عکس 3 مجتمع گلخانه ایی 135
عکس 4 نمونه ایی از گلخانه گل 137
عکس 5 مجتمع آبگرم محلات 137
عکس 7 کوچه باغ پولگان 138
عکس 8 کوچه باغ پولگان 139
عکس 9 چنار 1150 ساله 139
عکس 10 گلخانه کاکتوس 140
عکس 11 گلخانه تخصصی کاکتوس 140
عکس 12 گلخانه تخصصی گل های آپارتمانی 141
عکس 13 باغ لاله ها …………………………………. 142
عکس 14 باغ لاله ها …………………………………………………………………………………………………. 142
عکس 15 آتشکده آتشکوه ………………………………………………………………………………. 144
عکس 16 آتشکده آتشکوه ……………………………………………………………………………….. 145
عکس 17 قلعه جمشیدیه …………………………………………………………………………………. 146
عکس 18 سرستون های سنگی خورهه ………………………………………………………………… 147
عکس 19 نمونه ایی از تخریب زیست محیطی گردشگران ………………………………………. 148

چکیده
امروزه گردشگری و به ویژه گردشگری مبتنی بر طبیعت ( اکوتوریسم ) می تواند نقش به سزایی در توسعه اقتصادی و درآمدزایی جوامع انسانی داشته باشد که این امر با توجه به وابستگی های طبیعی و زیست بومی هر کشور متفاوت است . کشور ایران با توجه به موقعیت مداری و نصف النهاری در موقعیتی قرار گرفته است که دارای موقعیت ویژه ایی است ، ایران با توجه به موقعیت دارای موقعیت های جغرافیایی متفاوتی است که میتواند بیشترین بهره و استفاده را در زمینه اکوتوریسم و طبیعت گردی نماید. شهر محلات با توجه به موقعیت کوهستانی و اقلیم متعادل خود زمینه مناسبی را برای این امر و به خصوص در زمینه پرورش گل و گیاهان زینتی فراهم آورده است . در این پژوهش تلاش شده است تا با مروری بر ادبیات گردشگری طبیعت گردی ، تأثیر پرورش گل و گیاهان زینتی بر توسعه گردشگری شهر محلات بررسی شود . در این پژوهش روش توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در اسناد و مدارک کتابخانه ایی و نیز روش میدانی که شامل مشاهده وضعیت موجود گردشگری شهر محلات می باشد ، است . نتایج تحقیقات نشان میدهد که شهر محلات با توجه به دارا بودن موقعیت طبیعی و وجود منابع تاریخی و فرهنگی و بخصوص منابع طبیعی توانمندی فراوانی در زمینه گردشگری طبیعت گردی داشته که می تواند با سیاست گذاری های مناسب و مسئولانه گامی مؤثر در زمینه توسعه اقتصادی و گردشگری شهر برداشت .
کلمات کلیدی : اکوتوریسم ، توسعه پایدار ، گل و گیاهان زینتی ، شهر محلات

مقدمه
قرن بیست و یکم سده بهره گیری از فرصت های تجاری ارزشمند در بخش های خدماتی به ویژه گردشگری است . گردشگری یکی از بزرگترین فعالیت های اقتصادی جهان است . این صنعت در بسیاری از کشورها با رشد سریع تر نسبت به سایر بخش های اقتصادی و با ایجاد فرصت های شغلی جدید ، یک صنعت پیشرو تلقی می شود . وابستگی های توریسم به دارایی های فرهنگی و سلامت طبیعت و محیط زیست نیز اکنون به عنوان یک اصل مهم در رشد و توسعه ی توریسم مطرح شده است (عربی و همکاران , 1387 ، ص 1 ). گفته می شود گردش مالی صنعت گردشگری جهان در این سده از گردش مالی بخش صنعت فراتر خواهد رفت و در چند سال آینده دست کم به دو تریلیون دلار خواهد رسید . در این فرآیند دستیابی کشورهایی که از جاذبه ی وسیع گردشگری برخوردار هستند ، به یک درصد ارزش گردش مالی این صنعت ،سالانه درآمدی حدود 20 میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد که برای اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران رقم قابل توجهی است و می تواند تمام فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد . با این وجود برای دستیابی به چنین درامد قابل حصولی می بایست برنامه ریزی جامعی صورت گرفته و سرمایه گذاری های مناسب در زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری این صنعت صورت پذیرد ( پیروز و همکاران ، 1387 ) .
ایجاد اشتغال و رشد صادرات غیر نفتی دو موضوع اساسی اقتصاد ایران است که با برنامه ریزی جامع برای بهره برداری بهینه از استعدادها و توانایی های بالقوه اقتصاد کشور در بخش مختلف قابل حصول می باشد . ایران کشوری وسیع با تنوع آب و هوایی است . از چهارده اقلیم شناخته شده در جهان ، ایران دوازده گونه ی آن را در نقاط مختلف کشور داراست ؛ از این رو از استعداد طبیعی برای رویش انواع گیاهان همچون گل ها و گیاهان زینتی برخوردار است ( امیدبیگی ، 1374 ) .
تحقیق حاضر تحت عنوان ” بررسی نقش گل و گیاه در توسعه ی گردشگری شهر محلات ” با بهره گیری از داده های میدانی و کتابخانه ایی ، مشاهده و مصاحبه در پنج فصل به شرح ذیل انجام شده است :
فصل اول : کلیات تحقیق شامل بیان مسئله ، روش تحقیق ، اهداف تحقیق ، سئوالات تحقیق و … انجام می شود .
فصل دوم : مبانی نظری که شامل تعاریف ، مفاهیم ، مرور منابع ، ادبیات تحقیق و پیشینه ی تحقیق می شود .
فصل سوم : ویژگی های اجتماعی ، طبیعی ، اقتصادی ، فضایی و کالبدی منطقه ی مورد نظر توضیح داده شده است .
فصل چهارم : پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری منطقه ی مورد مطالعه با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق است .
فصل پنجم : با استفاده از بحث و نتیجه گیری از آمار توصیفی ، آزمون فرضیه ها و تفسیر و بیان نتایج حاصل از تحقیق به ارائه ی پیشنهادات و راهکارهای اجرایی پرداخته شده است .
این تحقیق دارای تعداد 52 نمودار و تعداد 52 جدول و تعداد 2 نقشه و تعداد 16عکس می باشد که امیدوارم برنامه ریزان شهر محلات از یافته های این پژوهش جهت توسعه پرورش گل و گیاه و استفاده مطلوب نمایند.

حمیده عرب
اسفند 1392

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل اول
(کلیات تحقیق)

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید