4-1-پرسش پژوهش6
5-1-فرضیه های پژوهش6
6-1-هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار6
7-1-قلمرو پژوهش6
8-1- روش تحقیق6
1-8-1- جامعه آماری7
2-8-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه7
3-8-1- روش های گردآوری داده ها7
9-1-روشهای تجزیه و تحلیل داده ها7
10-1-موانع ومحدودیتهای تحقیق8
11-1-تعاریف واژه های تخصصی (کلیدی)8
بخش دوم: صنعت بیمه8
فصل دوم:
ادبیات تحقیق
بخش اول: مبانی نظری16
1-2- مقدمه16
2-2- مسئولیت اجتماعی17
3-2- مفهوم و تعاریف بازاریابی و بازاریابی سبز19
4-2- مفاهیم سبز مستتر در بازاریابی سبز23
5-2-استراتژی های بازاریابی و بازاریابی سبز23
6-2-آمیخته های بازاریابی سبز25
1-6-2- محصول سبز……………..25
2-6-2- قیمت سبز…………….26
3-6-2- ترویج سبز :…………26
4-6-2- توزیع سبز………………….26
7-2- عصرهای بازاریابی سبز27
8-2- فرآیند سبز شدن29
9-2 – پنج مورد بازاریابی سبز31
10-2- سطوح بازاریابی سبز34
11-2- بازاریابی تجاری35
12-2- طبقه بندی مفهوم بازاریابی سبز از چشم‌اندازهای مختلف37
1-12-2- چشم‌انداز محصول‌محور37
2-12-2- چشم‌انداز هدف…..37
3-12-2- چشم‌انداز استراتژی39
1-3-12-2- استراتژی بازار سبز40
13-2- عوامل تاثیرگذار در توسعه مفهوم بازاریابی سبز51
14-2- دلایل اتخاذ بازاریابی سبز54
15-2- روش‌های سبز شدن57
16-2- تاثیر صاحبان منافع بر استراتژی های بازاریابی سبز66
17-2- چالش های بازاریابی سبز67
18-2- مزیت های بازاریابی سبز68
19-2- پیامدهای هزینه یا سود68
20-2- روشهای علاقمند کردن افراد به بازاریابی سبز69
21-2- بازاریابی سبز به عنوان یک فلسفه رایج70
22-2- مدل ترکیب بازاریابی سبز77
بخش دوم: پیشینه تحقیق79
3-2- پیشینه و تاریخچه بازاریابی سبز79
1-3-2- موفقیت سبز……………..81
2-3-2- کسب و کار سبز امروزی82
4-2- مدل 3C اوهما86
5-2- نتیجه‌‌گیری87
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه89
1-3-روش تحقیق………………89
2-3-جامعه آماری89
3-3-قلمرو تحقیق90
1-3-3-قلمرو موضوعی……….90
2-3-3-قلمرو مکانی……………….90
3-3-3-قلمرو زمانی…………………90
4-3-روش نمونه‌گیری………..90
5-3-روش گردآوری داد‌‌ه‌ها و اطلاعات:93
1-5-3- منابع ثانویه93
2-5-3- منابع اولیه93
7-3-روایی و پایایی پرسشنامه95

1-7-3- روایی (اعتبار) پرسشنامه95
2-7-3- پایایی (اعتماد) پرسشنامه96
8-3-روش تجزیه و تحلیل داد‌‌ه‌ها:97
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و بیان نتایج حاصل از تحقیق
1-4- مقدمه99
2-4- بخش اول : آمار توصیفی99
1-2-4- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان99
3-4-آزمون فرضیه ها101
1-3-4- فرضیه اول:101
2-3-4- فرضیه دوم:102
3-3-4-فرضیه سوم:103
4-3-4-آزمون فرضیه اصلی:104
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه116
1-5-بررسی نتایج مبتنی بر یافته های تحقیق116
1-1-5-بررسی مدل تحقیق117
2-5-پیشنهادات……………………..118
1-2-5- سایر پیشنهادات…….119
5-5-محدودیت های تحقیق119
6-5- ارایه پیشنهادات برای تحقیقات آتی119
فهرست منابع121
پیوست:124
فهرست شکل ها و نمودارها
نمودار 1-1: مدل C3 اوهما……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………..5
نمودار 1-3: نمودار هیستوگرام فرضیه اول……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..95
نمودار 2-3: نمودار هیستوگرام فرضیه دوم……………………………………………………………………………. ………………………………………………………..95
نمودار 1-4: درصد فراوانی متغیر سن…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..100
نمودار2-4: نمودار میانگین سه متغیر…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………104
فهرست جداول
جدول 1-1: شبکه بازاریابی سبز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36
جدول 1-3: جامعه آماری تحقیق. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91
جدول 2-3: پراکندگی متغیرها………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………92
جدول 3-3: متغیرهای مورد نظر در تحقیق………………………………………………………………………. …………………………………………………………….94
جدول 4-3: مقیاس های مورد استفاده در تحقیق……………………………………………………………………………. …………………………………………….94
جدول 1-4:اطلاعات مربوط به تحلیل داده های پرسشنامه………………………………………………………………. ………………………………………….100
جدول 2-4: درصد فراوانی متغیر سن…………………………………………………………………………………………………. …………………………………………101
جدول 3-4: درصد فراوانی متغیر سابقه………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………..102
جدول 4-4: آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………103
جدول 5-4: آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………….103
جدول 6-4: آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………104
جدول 7-4: آزمون فرضیه صفر…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………105
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
محیط زیست به طور فزاینده ای، به مسئله ای حیاتی و بسیار مهم برای همه مردم تبدیل شده است . هدف سیستم بازاریابی به حداکثر رساندن مصرف، حق انتخاب بیشتر برای مصرف کننده یا تامین رضایت مشتری نیست، بلکه هدف، ارتقا کیفیت زندگی به بالاترین سطح ممکن است و کیفیت زندگی نه فقط به معنای کمیت و کیفیت کالاها و خدمات بلکه به معنای کیفیت محیط زیست نیز هست .
این مساله در تمام ابعاد سازمان ها وارد شده و بازاریابی را تحت تاثیر قرار داده و منجر به پیدایش مفهوم “بازاریابی سبز” شده است. نیاز به تولید محصولات اکولوژیک و فعالیت های تجاری سبز، شرکت ها را مجبور به تلفیق موضوعات زیست محیطی با تلاش ها و استراتژی های بازاریابی نموده است .یکی از حیطه های بازرگانی که در مسایل محیطی بحث زیادی را به خود اختصاص داده بازاریابی سبز است(رکس و بامان، 2007). در سال 1992 یک مطالعه نشان داد برای 93 درصد افراد اثرات زیست محیطی یک محصول در زمان خرید آن مهم است. در سال 1994 محققان به این نتیجه رسیدند 42 درصد مصرف کنندگان اروپا محصولات را براساس عملکرد محیطی انتخاب می کنند و 27 درصد افراد در انگلستان محصولاتی با سازگاری بالای 25 درصد با محیط را خریداری می کنند (رکس و بامان ،2007). صنعت محصولات سبز در سال 2006 بیش از 200 میلیارد تخمین زده شده بود(جوپتا و اوگدن ،2009). شرکت ها با بازاریابی سبز روبرو شده اند. تولید کالاهای مطمئن تر از نظر اکولوژیکی، بسته بندی های چند بار مصرف و تجزیه شدنی، کنترل و نظارت بیشتر بر آلودگی و عملیاتی که مستلزم صرفه جویی بیشتر در انرژی است، از جمله راههایی هستند که شرکت ها به آن تمسک جسته اند (کاتلر و آرمسترانگ ،1999، ص 853). با این تفاسیر مفهوم بازاریابی سبز موارد دیگری همچون کاهش هزینه ها و حضور فعال در عرصه رقابت را نیز تداعی می کند. با توجه به نیاز زیاد صنعت بیمه به بازاریابی خدمات، اهمیت هزینه های بازاریابی، تنوع روشها و شیوه های جذب مخاطب حرکت به سوی بازاریابی سبز در این صنعت در آینده ای نزدیک به عنوان یک الزام مطرح خواهد شد. اما اینکه موانع تحقق این رویکرد چیست در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.
بخش اول: کلیات تحقیق
1-1- بیان مساله
شاید کسی تصور نمی‌کرد که روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده و جامعه نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان، شرکتها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تأمل کنند. به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز، بازاریابی محیطی و اجتماعی برای عمل به مسئولیت اجتماعی بنگاهها وارد ادبیات بازاریابی شد(دعایی،1388،ص50)
این روزها چنین به نظر می‌رسد که هر محصولی علت اجتماعی خاصی دارد. در حال حاضر بازاریابی براساس ملاحظات اجتماعی و محیطی یکی از مهمترین ‌ فعالیتهای شرکتها شده است. از نخستین سالهای دهه 80 بازاریابی بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی شهرت زیادی یافته است (کاتلر و آرمسترانگ، 1999،ص65). یکی از حیطه‌های بازرگانی که در مسائل محیطی بحث زیادی را در مطبوعات به خود اختصاص داده بازاریابی سبز است.
می‌توان اظهار داشت که شرکتها از طریق بازاریابی سبز یک مزیت رقابتی را در مقابل شرکتهای غیر مسئول به دست می‌آورند. نمونه‌های فراوانی از شرکتهایی وجود دارند که تلاش می‌کنند تا در مقابل محیط بیشتر مسئولیت‌پذیر باشند تا بتوانند بهتر نیازهای مصرف کنندگان را ارضا کنند. از آن جمله شرکتها می توان به شرکتهای بیمه ای اشاره نمود که فعالیتهایی را در این زمینه در فهرست کارهای خود دارند. شرکتهای بیمه ای برای بوجود آوردن مزیت رقابتی نیاز دارند برای سازمان خود به تدوین استراتژی روی بیاورند. بدیهی است اجرا و پیاده سازی استراتژی گام بعدی تدوین و برنامه ریزی آن میباشد که اگر با مشارکت کارکنان و نیز مدیریت اثر بخش تغییر همراه نباشد، باعث میشود که استراتژیهای تدوین شده نا کارآمد باقی بمانند.
در این عرصه رقابت شرکتهای بیمه می توانند با استفاده از رویکردهای سبز، محصولات سبز و یا فرایندهای سبز در بازاریابی خود به پیشرفتهای خوبی در زمینه کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبا دست یابند.
2-1- ضرورت و اهمیت پژوهش
در بازاریابی امروز، هزینه از دست دادن یک مشتری برابر است با از دست دادن منافع‏ خدماتی که آن مشتری در طول عمر به آن نیاز دارد. بنا بر این نکته حایز اهمیت بر طرف کردن نیازهای روز مشتری از طریق ارائه این خدمات است، بیمه هم از این قاعده مستثنا نیست. بیمه‏ها را می‏توان جزو شریان‏های حیاتی اقتصادی هر کشور دانست. تلاش‏ موسسات بیمه، در سطح جهان در جهت افزایش کارایی است. بنا براین یکی از اهداف‏ مدیریت افزایش منابع بیمه است و این مهم را می‏توان از مسئولیت‏های مدیریت‏ بازاریابی بیمه دانست. وظیفه مدیریت بازاریابی بیمه عبارت است از آموزش پرسنل‏ فروش و بازاریابی، انجام تحقیقات، برنامه‏ریزی، طراحی و پیشنهاد و ارائه خدمات‏ جدید و تدوین استراتژی. هدف عمده مدیریت بازاریابی بیمه، جذب مشتری جدید و حفظ مشتریان قبلی و ایجاد آگاهی در زمینه نتایج بیمه است.
بازاریابی سبز اکنون فراتر از یک پارادایم و نگرش ویژه، مزیت رقابتی برای شرکتها، سازمانها، و مؤسسات
می آفریند. بازاریابی سبز در تلاش و کوشش برای نجات سازمانها و شرکتها از انحلال است. یک محدودیت نیست بلکه، راهنمای مؤثری است برای ارتقا و پیشبرد کارها. شرکتها می توانند برای تعیین میزان پیشروی خود در بازاریابی سبز، اقدامات خود را منصفانه ارزیابی کنند و نمره دهند. باوجود این، مشتریان، شهروندان خوب، و مصرف کنندگانند که می توانند بیش و پیش از ما، کارنامه ای برای ما صادر کنند(امینی،1379).
می‌توان گفت رویکرد بازاریابی سبز فقط بر ارضا کردن نیازهای مشتری تمرکز نمی‌کند. بلکه طبق این رویکرد نیازهای مشتریان باید به شیوه‌ای برآورده شود که برای جامعه به عنوان یک کل نیز سودمند باشد. اصول مختلفی برای ایجاد مزیت رقابتی و رفتن به سوی سبز شدن وجود دارد که در بردارنده فرصتهای زیر است.
اولاً: سبز بودن فرایند تولید اغلب به این منجر می‌شود که کارایی منابع بهبود یابد، بنابراین باعث کاهش هزینه در ساختار شرکت می‌شود و موضع رقابتی شرکت را نسبت به رقبا بهبود می‌بخشد.
ثانیاً: سبز بودن فعالیتهای بازاریابی، شرکت را قادر می‌سازد که از طریق ارائه محصولات جدید در بازارهای جدید یا ارائه مزیتهای اضافی برای محصولات جاری، خود را از رقبا برجسته‌تر جلوه دهد. این امر باعث خواهد شد که ارزش شرکت برای مشتریان افزایش یابد و وفاداری مشتری را افزایش داده و در نهایت سودآوری افزایش خواهد یافت. شرکتها در پی نتایج کوتاه مدت هستند و ممکن است تعهد کمتری نسبت به لزوم فرایندهای سازمانی در راستای تغییرات اساسی داشته باشند. بنابراین، ممکن است تمایل کمتری نسبت به استقبال از رویکرد استراتژیک بازاریابی سبز داشته باشند. (استوارت و سالمون،1997).
پس می‌توان گفت در بازاریابی سبز قبل از آنکه نتایج مهمی حاصل شود، لازمه آن، صرف زمان، تعهد و منابع است. شناخت موانعی که ممکن است این الزامات را با مشکل روبرو سازد جزو ضرورتهای این تحقیق به شمار می رود.
3-1- چارچوب مفهومی پژوهش
برای موفقیت یک صنعت می بایست از سه منظر اصلی، عوامل را بررسی نمود تا بتوان با دقت بالاتری به عوامل کلیدی موفقیت یک صنعت دست یافت. این سه منظر که بر گرفته از مدل 3C استراتژیست مشهور ژاپنی،Kenichi Ohmae می باشد عبارتند از :
مشتری1: بدون شک موفقیت هر سازمان، بیش از آنکه در گرو رضایت سهامداران آن باشد در نتیجه رضایت مشتریان بدست می آید، پس اولین و مهمترین منظر، بحث شناخت مشتری، شناخت نیاز مشتری و عوامل موثر در افزایش رضایت مشتری می باشد.
سازمان2: برای باقی ماندن در جرگه رقابت صنعت، سازمان می بایست قادر باشد تا نقاط قوت اصلی و عوامل برتری خود را شناسایی نماید تا بتواند از طریق تمرکز بر روی نقاط قوت اصلی و کلیدی خود بقای خود را تضمین نماید).در این منظر، تمرکز بیشتر بر روی منابع خود سازمان می باشد.
رقابت3: در این بخش، تمرکز بر روی رقبا و شرایط فعلی رقابت در صنعت می باشد، می بایست مواردی را که عوامل اصلی پیروزی یا شکست در رقابت می باشند را شناسایی نمود تا بتوان با تقویت آنها بر رقبا غلبه نمود.
شکل1-1:مدل C3 اوهما
4-1- پرسش پژوهش
موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران چیست؟
5-1- فرضیه های پژوهش
در این پژوهش به دنبال اثبات فرضیات ذیل می باشیم.
H0: شرکتهای بیمه ای رویکردهای بازاریابی سبز در ارایه خدمات خود را اجرا می کنند
H1: شرکتهای بیمه ای نیازی به استفاده از رویکردهای سبز در بازاریابی خدمات و محصولات خود احساس نمی کنند.
H2: مشتریان بیمه در ایران اهمیتی به وجود بازاریابی سبز در ارایه خدمات شرکتها جهت انتخاب آنها نمی دهند.
:H3رویکردهای سبز در ارایه محصولات جدید و خدمات شرکتهای بیمه ای در استراتژیهای شرکتهای بیمه ای وجود ندارد.
6-1- هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار
اهدافی که در این پروژه به دنبال آن هستیم عبارتند از:
هدف خاص: هدف خاص این تحقیق عبارت است از:
بررسی و تعیین موانع بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران
هدف عام: هدف عام تحقیق عبارت است از:
* ارایه پیشنهاداتی در زمینه رفع موانع و استفاده از راهکارهایی جهت پیاده سازی آن
7-1- قلمرو پژوهش
قلمرو این تحقیق دربرگیرنده شرکتهای بیمه ای حاضر درصنعت بیمه ایران می باشند که جهت انجام تحقیق مدیران و کارشناسان ارشد آن مورد تحقیق قرار گرفته اند.
8-1- روش تحقیق
توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی
پس از تعریف شاخص های مناسب، نحوه جمع آوری داده ها و اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با خبرگان صنعت بیمه و پر کردن پرسشنامه ها و سایر روش های جمع آوری اطلاعات (بسته به شاخص های مورد مطالعه) مشخص خواهد شد.
برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار آماری SPSS استفاده خواهد شد.
1-8-1- جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق مدیران و کارشناسان ارشد صنعت بیمه در 20 شرکت بیمه ای حاضر در این صنعت می باشند که تقریبا 1076نفر برآورد می شوند و از این تعداد باید حجم نمونه انتخاب شود.
2-8-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه
با توجه به تعداد شرکتهای بیمه ای ایران، خبرگان این صنعت در شرکتهای مختلف در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهند گرفت. پس از مصاحبه با خبرگان صنعت، پرسشنامه ای طراحی شده و به مدیران و کارشناسان ارشد شرکتهای منتخب ارایه می شود تا بتوان نتایج نهایی را تحلیل کرد. در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است، که با توجه به همگنی جامعه متخصصین مربوط شرکتهای بیمه ای و همچنین همگنی میزان آگاهی آنها این روش نمونهگیری توجیه پذیر است.
3-8-1- روش های گردآوری داده ها
* روش میدانی: در این روش با طراحی پرسشنامه4 و توزیع آن بین نمونه آماری اطلاعات مورد نظر پژوهشگر از شرکتهای بیمه جمع آوری می شود.
* روش کتابخانه ای: در این روش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از منابع کتابخانه ای شامل، کتب، مقالات و پایان نامه ها و نیز اطلاعات موجود در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی و همچنین منابع و اسناد موجود در شرکت های فعال در صنعت بیمه و بیمه مرکزی ایران استفاده شده است.
9-1- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چندمرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع‌آوری در جامعه آماری بدست آمده‌اند، خلاصه، کدبندی، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع ارتباط ها و تحلیل‌ها بین آنها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در این فرآیند، داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می‌شوند و در این فرآیند تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج‌ها و تعمیم‌ها بر عهده دارند.
10-1- موانع ومحدودیتهای تحقیق
از موانع ومحدودیتهای قابل اشاره در این تحقیق می توان به گستردگی محدوده تحقیق و عدم آشنایی بخشی از پاسخ دهنده گان به مبانی بازاریابی سبز اشاره کرد.
11-1- تعاریف واژه های تخصصی (کلیدی)
بازاریابی : فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرایند مبادله است. (کاتلر،2007،ص27)
بازاریابی سبز: بازاریابی سبز یا زیست محیطی شامل تمام فعالیتهایی است که برای ایجاد و تسهیل مبادلات به منظور ارضای نیازها و خواسته‌های بشری طراحی می‌شود به طوری که این ارضاء نیازها و خواسته‌ها با حداقل اثرات مضر و مخرب روی محیط زیست باشند (پلونسکی،2001).
بیمه : واژه بیمه در زبان فرانسه assurance و در زیان انگلیسی insurance نامیده می شود در زبان فارسی بیمه برگرفته از “بیم” است زیرا عامل اساسی انعقاد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تامین عقد بیمه وقوع می یابد.(کریمی،1376،ص34)
در اصطلاح حقوقی، عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد. (ماده 1 قانون بیمه مصوب 7 اردیبهشت ماه 1316(
استراتژی: استراتژی ها ابزاری هستند که شرکت می تواند بدان وسیله به هدف های بلند مدت خود دست یابد.(دیوید،1999،ص38)
بخش دوم: صنعت بیمه
در سال 1310 خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینه بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون ونظامنامه ثبت شرکت ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکت هاى بیمه خارجى از جمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و… به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.
گسترش فعالیت شرکت هاى بیمه خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامى بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران، نقطه عطفى در تاریخ فعالیت بیمه اى کشور به شمار مى رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال 1316 ، “قانون بیمه” در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذارى 25 درصد بیمه نامه هاى صادره به صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمه ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکت هاى بیمه افزود.
شرکت سهامى بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگى هاى شرکت هاى بیمه خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هیأت دولت کلیه شرکت هاى بیمه خارجى موظف شدند براى ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانى که این مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگى ها و شعب شرکت هاى بیمه خارجى در ایران به استثناء دو شرکت بیمه “یورکشایر” و “اینگستراخ” گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکت هاى بیمه ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصى ایران به نام “بیمه شرق” در سال 1329 خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصى دیگر به نام هاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه اى پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال 1316 کلیه شرکت هاى بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه اى خود را به صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاً از طریق لیست هائى به نام بردرو که حاوى کلی اطلاعات راجع به بیمه نامه هاى صادره و خسارت هاى پرداخت شده این شرکت ها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمى توانست مورد رضایت و علاقه شرکت هاى بیمه واگذارنده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکت هاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیت هاى بیمه اى به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس مى شد. به همین دلیل در سال 1350 “بیمه مرکزى ایران” به منظور تحقق هدف هاى فوق تأسیس شد.
در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه گرى چنین آمده است: “به منظور تنظیم و تعمیم وهدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه اى به نام بیمه مرکزى ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامى تأسیس مى گردد”. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان ، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزى ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکت هاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزى ایران سازمانى است مستقل که هیچ گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ یک از وزارت ها و سازمان هاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى این است که وزیر امور اقتصادى و دارائى رئیس مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران است. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمه مرکزى ایران هستند. رئیس کل بیمه مرکزى ایران کلیه اختیارات ناشى از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید مى تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزى تفویض اختیار نماید.
براساس تشویق سرمایه گذارى هاى خارجی، مؤسسات بیمه خارجى نیز براى ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن مى رفت که اگر کنترل و نظارت دقیقى در بازار بیمه نوپاى ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمه خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و آغاز بیمه گرى با شروع افزایش درآمدهاى ارزى و شروع فعالیتهاى عمرانى همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر تعداد شرکت ها که با مشارکت مؤسسات بیمه خارجى همراه بود موفقیت بازار ملى را به خطر مى انداخت بیمه مرکزى ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتى دولت در امر فعالیت هاى بیمه اى به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران باشد. بیمه مرکزى ایران مستقیماً فعالیت بیمه اى نمى کند در نتیجه رقیبى براى مؤسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه گری، نظارت بر کلیه فعالیت هاى بیمه اى طبق قانون تأسیس مرکزى ایران و بیمه گری، نظارت بر کلیه فعالیت هاى بیمه اى به واحد نظارتى مستقل و صلاحیت دار سپرده شده به طورى که بعد از تأسیس بیمه مرکزى ایران این قانون مورد تقلید تعدادى از کشورهاى درحال توسعه قرار گرفت.
حتی در مورد بیمه به واسطه چرخه معکوس تولید که محصول اغلب پس از خرید و تولید می گردد، ناملموسی این محصول را بیشتر نیز می کند. این موارد موجب می گردد تا جلب نظر مشتری و ایجاد تمایز از دیگر رقبا، برای شرکتهای بیمه بسیار مشکل تر از دیگر سازمانهای تجاری باشد. همچنین با توجه به اینکه شرکتهای بیمه سازمانهایی دانش بنیان بوده و نرخ دهی در این سازمانها بشدت تحت تاثیر تجارب و داده های آماری گذشته می باشد، رقابت در بازارهای بیمه به ویژه برای شرکتهای تازه وارد را بشدت تحت تاثیر قرار می دهد.
این موارد موجب می گردد که توجه به استراتژیهای متناسب با ویژگیهای بیمه و نیز متناسب با ساختار بازار بیمه بسیار پر اهمیت باشد. توجه به ساختارهای صنعت بیمه و به ویژه نهادها و فرایندهای نظارتی نیز امری مهم در شناخت شرکتهای بیمه می باشد. همانگونه که ذکر شد بعلت چرخه معکوس تولید در صنعت بیمه، شرکتهای بیمه، موسساتی مالی با تعهداتی آتی نسبت به بیمه گذاران که حجم وسیعی از اجتماع را تشکیل می دهند، هستند. در تمامی کشورها بازارهای بیمه، بازارهایی با دخالتهای حاکمیتی و قانون گذاری فراوان از سوی دولتها می باشد. به ویژه در ایران این دخالتها تا پیش از آغار طرح تحول صنعت بیمه، نقش نهادهای نظارتی و دولتی بسیار فراوان بوده، هر چند که با آغاز آزاد سازی صنعت بیمه ایران این نفوذ در حال کاهش است. بنابراین شناخت تواناییهای لازم برای ایجاد شایستگیهای ممتاز و خلق مزیت رقابتی، برای شرکتهای بیمه بسیار پراهمیت می باشد. همچنین شناخت راههای ایجاد مزیت رقابتی ملموس از دید بیمه گذاران در مسیر زنجیره ارزش سازمان نیز قابل توجه است.
معرفی شرکتهای مورد تحقیق:
ایران: شرکت سهامی بیمـه ایـران شرکت سهامی بیمه ایران، نخستین شرکت بیمه ایرانی است که در?? آبان ???? تاسیس شده است وبا داشتن شعب و نمایندگی های متعدد در نقاط مختلف کشور و همچنین درخارج از کشور فعال ترین شرکت بیمه درایران به شمار می رود. تعداد پرسنل این شرکت 4598 می باشد و کلیه سهام آن متعلق به دولت است.
آسیا :شرکت سهامی بیمه آسیا در تیر ماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بیمه ای و عملیات بازرگانی تآسیس شد. پرسنل آن2560 نفر می باشد که سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی، شرکت سرمایه گذاری ای اف جی اچ (کیش)،شرکت گروه مالی ملت(سهامی عام)، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، شرکت پویا فراز کیش(سهامی خاص)می باشد.
البرز:شرکت بیمه البرز در تاریخ 28 تیرماه 1338 توسط بخش خصوصی تاسیس گردید. پرسنل آن 1223 بوده که دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت گروه مالی ملت، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامداران شرکت می باشند.
دانا :بیمه دانا در سال 1368 بصورت شرکت سهامی عام با سرمایه بخش خصوصی و با امکان فعالیت در کلیه رشته های بیمه ای تاسیس شد. پرسنل آن 1622 نفر بوده که شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت، سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری سهامداران آن می باشند.
سینا: شرکت بیمه سینا (سهامی عام) در 10 آبان 1382 گردید.پرسنل آن350 بوده و سهام آن متعلق به بنیاد علوی، شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا، شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان، صادرات نیرو خلیج فارس-کیش می باشد.
میهن: شرکت بیمه میهن (سهامی عام) در تاریخ 18/06/1387 به ثبت رسیده و پروانه فعالیت آن توسط بیمه مرکزی ایران مورخ 16/11/1387صادر گردیده است.پرسنل فعلی آن 163 نفر بوده که موسسه سازمان اقتصادی رضوی، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، شرکت سامان محیط، شرکت لیزینگ امید، شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سهامداران آن می باشند.
توسعه: شرکت بیمه توسعه (سهامی عام)، در تاریخ 10/1/1382 به ثبت رسید.پرسنل آن 596 نفر است که شرکت اعتباری توسعه، شرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان، شرکت بازرگانی تجارت نوین عالی، شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران ابنیه، شرکت پتروشیمیایی دلفین سهامداران آن می باشند.
رازی:این شرکت از اوایل سال 1382 آغاز به کار نموده است.پرسنل آن 468 نفر است که کلیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی می باشد.
سامان:بیمه سامان ششمین عضو گروه مالی سامان است که اسفند سال 1383 فعالیت خود را آغاز نمود. پرسنل آن 418 نفر بوده که بانک سامان، شرکت خدماتی و بازرگانی هزار کرمان، شرکت توسعه سرمایه گذاری بانک سامان و محمد ضرابیه سهامداران آن هستند.
پارسیان: شرکت بیمه پارسیان(سهامی عام) در تاریخ 28/2/1382 جهت انجام کلیه امور بیمه های بازرگانی اعم از بیمه های اموال ، مسئولیت و اشخاص به ثبت رسید. پرسنل آن 670 نفر بوده که بانک پارسیان، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی خاص)، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص )، شرکت سرمایه گذاری پارسیان، بانک سینا، بانک سرمایه از سهامداران آن می باشند.
کار آفرین:این شرکت در سال 1382 تاسیس گردید که پرسنل آن در حال حاضر 610 نفربوده و بانک کار آفرین ، و چند شخص حقیقی دیگر سهامداران آن می باشند.
نوین: شرکت بیمه نوین به عنوان هجدهمین شرکت بیمه در کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 20/10/1384 به ثبت رسیده است.پرسنل آن 355 نفر بوده که بانک اقتصاد نوین ، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس،شرکت توسعه صنایع بهشهر و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامداران آن می باشند.
پاسارگاد: شرکــت در تـاریخ ??/??/?? و با سرمایه ??? میلیارد ریال به ثبت رسید. پرسنل آن 418 نفربوده و بانک پاسارگاد، شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ و شرکت مدبران تجارت ایرانیان سهامداران آن می باشند.
معلم: این شرکت در سال 1386 تاسیس گردیده که پرسنل آن 631 نفر بوده و شرکت ساختمانی معلم، شرکت بازرسی و مهندسی صنعتی ایران، شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی ج.ا.ایران، بانک سرمایه و شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان سهامداران آن می باشند.
دی: تاریخ تاسیس این شرکت سال 1383 بوده که دارای 402 نفر پرسنل بوده و شرکت شاهد، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر، موسسه قرض الحسنه بسیجیان، بانک دی، سرمایه گذاری دانایان پارس، شرکت توسعه سرمایه گذاری خوارزمی و سازمان اقتصادی کوثرسهامداران آن میباشند.
ما: شرکت بیمه ما با سهامداری بانک ملت و گروه مالی ملت در سال 1390 تاسیس گردید که پرسنل آن 104نفر می باشد.
آرمان: در تاریخ 15/5/91تاسیس گردید که پرسنل آن 55 نفر بوده و سهامداران آن تعاونی اعتباری مولی الموحدین، شرکت کیسون، شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری، هواپیمایی ماهان و بانک تات می باشند.
کوثر: شرکت بیمه کوثردر سال 1389 آغاز به‌کار نموده است. پرسنل آن 169نفر بوده صندوق بیمه عمر پرسنل آجا، صندوق بیمه عمر پرسنل سپاه، صندوق بیمه عمر پرسنل ناجا، شرکت تامین نیلوفری نیکروزو سهامداران حقیقی دیگری آن را تشکیل داده اند.
ملت: شرکت بیمه ملت (سهامی عام) در مورخ 4/9/1382 بر اساس قانون ت بیمه گری تــاسیس گردید. پرسنل آن 313 نفر بوده که شرکت گروه بهمن، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین، شرکت رایان سایپا، شرکت مدبر کشت توس،شرکت امداد خودرو سایپا، شرکت مدبر بازرگان و شرکت ایران و شرق سهامداران آن می باشند.
فصل دوم:
ادبیات تحقیق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بخش اول: مبانی نظری

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید